Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1. Onder 'verhuurder' wordt verstaan: Stichting4you.
1.2. Onder 'huurder' wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die zich in verband met de huur van materiaal heeft verbonden of te dien einde met verhuurder in onderhandeling is.
1.3. Onder 'partijen' wordt in deze voorwaarden verstaan: verhuurder en huurder.
1.4. Onder 'Huurperiode' wordt in deze voorwaarden verstaan: In principe wordt de huur aangegaan voor de duur van een dag, voor meerdere dagen in overleg.

2. Algemeen
2.1. Alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en diensten van verhuurder geschieden uitsluitend onder toepassing van de Algemene Voorwaarden.
2.2. Indien verhuurder materiaal verhuurt, geschiedt dit uitsluitend navolgende voorwaarden.
2.3. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van verhuurder. De huurder dient verhuurder te allen tijde te vrijwaren van aanspraken van derden.
2.4. Aanvaarden van het gehuurde betekent automatisch dat men akkoord gaat met de voorwaarden en geldt als orderbevestiging.

3. Huurtermijnen en -tarieven
3.1. In principe wordt de huur aangegaan voor de duur van een dag, voor meerdere dagen in overleg.
3.2. Bij annulering wordt 25% van het gehuurde bedrag in rekening gebracht.
3.3. Bij annulering binnen zeven dagen voor de gebruiksdatum wordt 50% van het gehuurde bedrag in rekening gebracht.

4. Staat van het materiaal
4.1. Het materiaal wordt door verhuurder in reine en goed bruikbare staat geleverd. Huurder zal het materiaal in goede staat houden. Na gebruik zal huurder het materiaal schoon en goede staat terugleveren aan verhuurder.
4.2. De huurder zal te allen tijde de gebruiksinstructies voor het materiaal nauwgezet in acht nemen en enkel gebruik maken van het materiaal voor de doeleinden waarvoor het bestemd is. Bij enige twijfel over of onbekendheid met gebruiksinstructies en/of geschiktheid van het materiaal voor het gebruik dat de huurder wenst te maken, dient de huurder vooraf verhuurder te raadplegen.

5. Materiaal beschikbaar voor verhuur
5.1. De huurtarieven zijn uitsluitend van toepassing op de aangevraagde diensten en of materieel.
5.2. Indien de aangevraagde dienst en of materieel niet uit voorraad leverbaar zijn, kan verhuurder desgewenst bemiddelen om het aangevraagde materiaal te verkrijgen bij derden.

6. Transport
6.1. De kosten verbonden aan het transport van het materiaal zijn voor rekening van de huurder, inclusief het lossen en laden op de plaats van bestemming.
6.2. Tenzij de goederen door de verhuurder worden getransporteerd, draagt de verhuurder het transportrisico.

7. Onderhoud en herstellingen
7.1. De huurder zal in geen geval enige wijziging of aanpassing aanbrengen aan het materiaal, ook niet om het geschikt te maken voor de doeleinden waartoe de huurder het materiaal wenst aan te wenden.
7.2. De plaats waar het materiaal in gebruik is, zal te allen tijde toegankelijk zijn voor personeel of aangestelde van verhuurder belast met controle of herstelwerkzaamheden.
7.3. De huurder brengt verhuurder op de hoogte van elke storing in het normaal functioneren van het materiaal.
7.4. Alle kosten die verband houden met herstelling en vervanging van onderdelen en die geen betrekking hebben op normale slijtage, zijn voor rekening van de huurder.

8. Verzekering
8.1. De huurder draagt zorg voor alle wettelijk verplichte verzekeringen die op het materiaal van toepassing zijn.
8.2. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan en door het materiaal. In voorkomende gevallen zal huurder verhuurder zonodig vrijwaren en/of schadeloos stellen.

9. Aansprakelijkheid
9.1. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan of door het materiaal. De huurder zal verhuurder vrijwaren en/of schadeloosstellen voor alle aanspraken tegen verhuurder voortvloeiend uit het gebruik van het materiaal.
9.2. Indien de huurder in gebreke blijft zijn aansprakelijkheden onder deze overeenkomst na te komen, zullen alle kosten bij verhuurder verhaald worden.

10. Facturatie
10.1. De betaling is bij levering direct na ontvangst factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. verhuurder kan legitimatie en eventueel een borgsom verlangen.

11. Geschillen
11.1. Op de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing al naar gelang de plaats van vestiging van de huurder.

logo red vrijstaandPrivacy reglement

Inleiding

Stichting4You hecht veel waarde aan het vertrouwen dat u als klant en of samenwerkingspartner in onze stichting heeft. In dit reglement leest u dan ook dat alle persoonlijke informatie die u ons geeft, door ons met de grootste zorg en vertrouwelijkheid wordt behandeld. Wij respecteren uw privacy en gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om.

In deze privacyverklaring informeren wij u over onze werkwijze op het gebied van Privacy en wat er met uw gegevens gebeurt, nadat u ze ons heeft doorgegeven. Wij vinden het belangrijk om het Privacyrecht zo goed mogelijk te beschermen en door de Europese wetgeving AVG/GDPR leggen we er nu nog eens extra de nadruk op.

Wij zorgen ervoor dat:

 1. wij geen persoonsgegevens van u opvragen die we eigenlijk helemaal niet nodig hebben voor het werk dat we voor u doen;
 2. u heeft de mogelijkheid om in te zien welke persoonsgegevens we van u gebruiken, waarom en hoe lang;
 3. informatie over hoe u uw persoonsgegevens kunt inzien, corrigeren en (laten) verwijderen goed vindbaar is;
 4. uw persoonsgegevens tijdig en veilig worden verwijderd als u geen dienst of diensten van ons meer wenst te gebruiken.

Wij waarborgen bovenstaande punten door:

 1. onze systemen waarin wij uw gegevens bewaren openbaar te stellen als u daarom verzoekt;
 2. altijd bereikbaar te zijn en open te staan voor vragen of opmerkingen van uw kant over uw persoonsgegevens.

Hieronder volgt ons reglement.

Welke persoonsgegevens bewaart Stichting4You van u en waarom?
Wij bewaren uw gegevens in onze klantenadministratie in de periode dat u van onze dienst(en) gebruik maakt of wanneer u ons verzoekt de gegevens (direct) uit onze administratie te verwijderen. Verder gebruiken wij uw verstrekte persoonsgegevens om u:

 1. te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 2. te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening;
 3. onze factuur te sturen voor het afhandelen van uw betaling;
 4. onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te verzenden.
 5. onze goederen of diensten af te leveren, die u bij ons besteld heeft.

Inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens
Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen dan kunt u ons mailen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen +31 6 242 463 10. Wij zorgen er dan voor dat uw weet welke gegevens wij van u hebben, of dat uw gegevens gecorrigeerd of verwijderd worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Het delen van persoonsgegevens met derden
Stichting4You verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting door ons opgelegd door het bevoegd gezag.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken
Stichting4You gebruikt alleen technische cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gevolgen voor het niet verstrekken van uw persoonsgegevens
Mocht u de voor ons werk minimaal benodigde persoonsgegevens niet aan ons verstrekken, dan kunnen wij u niet voorzien van de door u gevraagde producten en of dienstverlening. In al onze contactformulieren maken wij onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte velden. De verplichte gegevens hebben wij nodig om ons werk te doen. De niet-verplichte gegevens helpen ons om onze dienstverlening beter te kunnen doen. Deze laatste gegevens op niet verplichte velden worden direct na het aflopen van onze dienstverlening verwijderd. Ongeacht het verplichte karakter van persoonsgegevens behandelen wij alle persoonsgegevens die u ons verstrekt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid conform dit privacy statement.

Vragen en klachten rondom persoonsgegevens
Voor vragen over uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de voorzitter van Stichting4You, die te bereiken is via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via +31 6 242 463 10. Heeft u onverhoopt toch een klacht over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan hopen wij dat u contact met ons opneemt, zodat we uw klacht met u kunnen doornemen en zo snel mogelijk kunnen oplossen. Uiteraard heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

 

logo red vrijstaandDisclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website van stichting4You. Door de website te gebruiken stemt u in met onze disclaimer.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op onze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting4You is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting4You.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting4You te mogen claimen of te veronderstellen.

Stichting4You streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of dienstverlening op onze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Stichting4You aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen en nadere informatie
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina. Mocht u nog vragen of twijfels hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Standaard

BESTELLING

Hieronder kunt u het spelpakket van uw keuze reserveren. De velden met een * zijn verplicht en bij een icon info krijgt u meer uitleg over de vraag!

Spelpakket standaard
Inhoud

U heeft gekozen voor het pakket STANDAARD. In dit pakket zitten 4 spellen, suikerspin of popcorn met begeleiding voor 100 personen en een luchtkussen. Maak hieronder uw eigen keuze.

Contactgegevens

LET OP: Vul hieronder de gegevens van de contactpersoon voor de speldag in.

Contact gegevens

Hieronder ziet u hoe u onze stichting kunt bereiken. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van het contact of bel me terug formulier.

Stichting4You

Het verloren Sinterklaasfeest

Volg ons ook op

onze nieuwsbrief