Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1. Onder 'verhuurder' wordt verstaan: Stichting4you.
1.2. Onder 'huurder' wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die zich in verband met de huur van materiaal heeft verbonden of te dien einde met verhuurder in onderhandeling is.
1.3. Onder 'partijen' wordt in deze voorwaarden verstaan: verhuurder en huurder.
1.4. Onder 'Huurperiode' wordt in deze voorwaarden verstaan: In principe wordt de huur aangegaan voor de duur van een dag, voor meerdere dagen in overleg.

2. Algemeen
2.1. Alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en diensten van verhuurder geschieden uitsluitend onder toepassing van de Algemene Voorwaarden.
2.2. Indien verhuurder materiaal verhuurt, geschiedt dit uitsluitend navolgende voorwaarden.
2.3. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van verhuurder. De huurder dient verhuurder te allen tijde te vrijwaren van aanspraken van derden.
2.4. Aanvaarden van het gehuurde betekent automatisch dat men akkoord gaat met de voorwaarden en geldt als orderbevestiging.

3. Huurtermijnen en -tarieven
3.1. In principe wordt de huur aangegaan voor de duur van een dag, voor meerdere dagen in overleg.
3.2. Bij annulering wordt 25% van het gehuurde bedrag in rekening gebracht.
3.3. Bij annulering binnen zeven dagen voor de gebruiksdatum wordt 50% van het gehuurde bedrag in rekening gebracht.

4. Staat van het materiaal
4.1. Het materiaal wordt door verhuurder in reine en goed bruikbare staat geleverd. Huurder zal het materiaal in goede staat houden. Na gebruik zal huurder het materiaal schoon en goede staat terugleveren aan verhuurder.
4.2. De huurder zal te allen tijde de gebruiksinstructies voor het materiaal nauwgezet in acht nemen en enkel gebruik maken van het materiaal voor de doeleinden waarvoor het bestemd is. Bij enige twijfel over of onbekendheid met gebruiksinstructies en/of geschiktheid van het materiaal voor het gebruik dat de huurder wenst te maken, dient de huurder vooraf verhuurder te raadplegen.

5. Materiaal beschikbaar voor verhuur
5.1. De huurtarieven zijn uitsluitend van toepassing op de aangevraagde diensten en of materieel.
5.2. Indien de aangevraagde dienst en of materieel niet uit voorraad leverbaar zijn, kan verhuurder desgewenst bemiddelen om het aangevraagde materiaal te verkrijgen bij derden.

6. Transport
6.1. De kosten verbonden aan het transport van het materiaal zijn voor rekening van de huurder, inclusief het lossen en laden op de plaats van bestemming.
6.2. Tenzij de goederen door de verhuurder worden getransporteerd, draagt de verhuurder het transportrisico.

7. Onderhoud en herstellingen
7.1. De huurder zal in geen geval enige wijziging of aanpassing aanbrengen aan het materiaal, ook niet om het geschikt te maken voor de doeleinden waartoe de huurder het materiaal wenst aan te wenden.
7.2. De plaats waar het materiaal in gebruik is, zal te allen tijde toegankelijk zijn voor personeel of aangestelde van verhuurder belast met controle of herstelwerkzaamheden.
7.3. De huurder brengt verhuurder op de hoogte van elke storing in het normaal functioneren van het materiaal.
7.4. Alle kosten die verband houden met herstelling en vervanging van onderdelen en die geen betrekking hebben op normale slijtage, zijn voor rekening van de huurder.

8. Verzekering
8.1. De huurder draagt zorg voor alle wettelijk verplichte verzekeringen die op het materiaal van toepassing zijn.
8.2. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan en door het materiaal. In voorkomende gevallen zal huurder verhuurder zonodig vrijwaren en/of schadeloos stellen.

9. Aansprakelijkheid
9.1. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan of door het materiaal. De huurder zal verhuurder vrijwaren en/of schadeloosstellen voor alle aanspraken tegen verhuurder voortvloeiend uit het gebruik van het materiaal.
9.2. Indien de huurder in gebreke blijft zijn aansprakelijkheden onder deze overeenkomst na te komen, zullen alle kosten bij verhuurder verhaald worden.

10. Facturatie
10.1. De betaling is bij levering direct na ontvangst factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. verhuurder kan legitimatie en eventueel een borgsom verlangen.

11. Geschillen
11.1. Op de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing al naar gelang de plaats van vestiging van de huurder.

Contact gegevens

Hieronder ziet u hoe u onze stichting kunt bereiken. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van het contact of bel me terug formulier.

Stichting4You

Het verloren Sinterklaasfeest

Volg ons ook op

onze nieuwsbrief